بازرسي فني و مهندسي با پهپاد

مراقبت و کنترل محوطه و تاسيسات امري زمان بر و پرهزينه است و حتي درمواردي مانند چک آپ تاسيسات برق فشار قوي، خطرات جاني جدي در پي دارد شرکت «مهارت گستر ليان » برآن شد تا به پشتوانه توان علمي و دانش فني ، ربات ويژه گشت و کنترل را با قابليت مانورپذيري بسيار بالا را براي بخش خدمات کنترل هوايي اين شرکت به منظور پرواز سورتي و کرايه اي درنظر گرفته است