کد : 3455

ارزانترين شيوه و راه حل نقشه برداري باکيفيت و در سريعترين زمان نقشه برداري هوايي با کمک پهپادها است. مثلث بندي هوايي – تبديل عکس هاي هوايي و ماهواره ايي به نقشه فتوگرامتري و تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس به روش فتوگرامتري

ارزانترين شيوه و راه حل نقشه برداري باکيفيت و در سريعترين زمان نقشه برداري هوايي با کمک پهپادها است.

مثلث بندي هوايي – تبديل عکس هاي هوايي و ماهواره ايي به نقشه فتوگرامتري وتهيه نقشه هاي بزرگ مقياس به روش فتوگرامتري