کد : 3455

ارزانترین شیوه و راه حل نقشه برداری باکیفیت و در سریعترین زمان نقشه برداری هوایی با کمک پهپادها است. مثلث بندی هوایی – تبدیل عکس های هوایی و ماهواره ایی به نقشه فتوگرامتری و تهیه نقشه های بزرگ مقیاس به روش فتوگرامتری

ارزانترین شیوه و راه حل نقشه برداری باکیفیت و در سریعترین زمان نقشه برداری هوایی با کمک پهپادها است.

مثلث بندی هوایی – تبدیل عکس های هوایی و ماهواره ایی به نقشه فتوگرامتری وتهیه نقشه های بزرگ مقیاس به روش فتوگرامتری