کد : 3456

مراقبت و کنترل محوطه و تاسیسات امری زمان بر و پرهزینه است و حتی درمواردی مانند چک آپ تاسیسات برق فشار قوی، خطرات جانی جدی در پی دارد شرکت «مهارت گستر لیان » برآن شد تا به پشتوانه توان علمی و دانش فنی ، ربات ویژه گشت و کنترل را با قابلیت مانورپذیری بسیار بالا را برای بخش خدمات کنترل هوایی این شرکت به منظور پرواز سورتی و کرایه ای درنظر گرفته است

مراقبت و کنترل محوطه و تاسیسات امری زمان بر و پرهزینه است و حتی درمواردی مانند چک آپ تاسیسات برق فشار قوی، خطرات جانی جدی در پی دارد  شرکت «مهارت گستر لیان » برآن شد تا به پشتوانه توان علمی و دانش فنی ، ربات ویژه گشت و کنترل را با قابلیت مانورپذیری بسیار بالا را برای بخش خدمات کنترل هوایی این شرکت به منظور پرواز سورتی و کرایه ای درنظر گرفته است