کد : 3634

ارائه کننده خدمات پهپادی در صنعت

ارائه کننده خدمات پهپادی در صنعت

ارائه کننده خدمات پهپادی در صنعت

نقشه برداری هوایی

سمپاشی کشاورزی 

آموزش، طراحی و ساخت 

بازرسی فنی و مهندسی