کد : 3598

روز یکشنبه جلسه برنامه ريزي توسعه و بکارگيري پهپادها در حوزه‌هاي مختلف عملياتي بخش کشاورزي از جمله عمليات سمپاشی هوایی به همراه تست عملیاتی پهپادهای کشاورزی با حضور شرکت مهارت گستر لیان  به عنوان تولید کننده پهپاد سمپاش یلدا و ۱۴ شرکت ارائه کننده خدمات و فروش این دسته از محصولات  در سالن اجتماعات مرکز مکانیزاسیون کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی واقع در محمد شهر کرج برگزار گردید . در این برنامه پهپاد

روز یکشنبه جلسه برنامه ريزي توسعه و بکارگيري پهپادها در حوزه‌هاي مختلف عملياتي بخش کشاورزي از جمله عمليات سمپاشی هوایی به همراه تست عملیاتی پهپادهای کشاورزی با حضور شرکت مهارت گستر لیان  به عنوان تولید کننده پهپاد سمپاش یلدا و ۱۴ شرکت ارائه کننده خدمات و فروش این دسته از محصولات  در سالن اجتماعات مرکز مکانیزاسیون کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی واقع در محمد شهر کرج برگزار گردید . در این برنامه پهپاد سمپاش یلدا بعندان یک محصول عملیاتی پدیرفته شد و مقرر گردید بعنوان یک محصول آماده به کار در کلیه استان ها و سامانه جهاد کشاورزی وارد شود . در این جلسه کلیه کارشناسان فناوری های نوین کشور و معاون وزیر حضور داشتند