کد : 3482

يادگيري نحوه ي طراحي و ساخت مولتي روتور

اين دوره براي آن دسته از علاقه مندان به علم هوا فضا مناسب مي باشد که به دنبال آشنايي با ساختمان مولتي روتور ها و يادگيري نحوه ي طراحي اجزا و ساخت بدنه ي آن ها و همچنين نحوه ي کارکرد هر يک از قسمت هاي مولتي روتور مي باشند.

 ساعت دوره : 12 ساعت

 مبلغ دوره : 950.000 تومان

 مدرس دوره : مهندس محمد توپچي - مهندس اميد فخري زاده

 در اين دوره تهيه اجزاي اصلي مولتي روتور توسط مهارت آموز الزامي مي باشد.

 در انتها به کليه مهارت آموزان گواهينامه معتبر اعطا مي گردد.

 دفتر مرکزي : 33320037-077                               09170446758