کد : 3484

آشنايي با قوانين و مقررات پرواز با مولتي روتور

شرکت مهارت گستر ليان براي آن دسته از عزيزاني که پرواز با مولتي روتور را به صورت تجربي ياد گرفته اند و در اين زمينه مشغول به کار هستند دوره ي مقررات پروازي هلي شات را که به منظور آشنايي با قوانين و مقررات پرواز با مولتي روتور - مناطق پرواز ممنوع - نحوه ي کارکرد دستگاه و نرم افزار مي باشد برگزار مي نمايد.

 مدت دوره : 1 روز

 ساعت دوره : 8 ساعت

 مبلغ دوره : 150.000 تومان

 در انتهاي دوره به کليه شرکت کنندگان گواهينامه معتبر اعطا مي گردد.

 دفتر مرکزي : 33320037-077                                  09170446758