کد : 3594

نمودار سازمانی شرکت مهارت گستر لیان

مدیر واحد تحقیق و توسعه و خدمات سمپاشی:

مهندس توپچی

 

مدیر واحد رسانه و تصویر برداری هوایی:

مهندس موسوی

 

مدیر واحد فتوگرامتری:

مهندس فرهنگ جو

 

مسئول آموزش و عملیات صنعتی:

مهندس محمدی

 

مسئول واحد بازرگانی:

مهندس دشتی

 

مسئول پشتیبانی و بازرگانی:

خانم مهندس معرفی

 

مسئول دفتر بوشهر:

مهندس اهرمی حقیقی

 

مسئول واحد طراحی و ساخت:

مهندس فخری زاده