کد : 3594

نمودار سازماني شرکت مهارت گستر ليان

مدير واحد تحقيق و توسعه و خدمات سمپاشي:

مهندس توپچي

 

مدير واحد رسانه و تصوير برداري هوايي:

مهندس موسوي

 

مدير واحد فتوگرامتري:

مهندس فرهنگ جو

 

مسئول آموزش و عمليات صنعتي:

مهندس محمدي

 

مسئول واحد بازرگاني:

مهندس دشتي

 

مسئول پشتيباني و بازرگاني:

خانم مهندس معرفي

 

مسئول دفتر بوشهر:

مهندس اهرمي حقيقي

 

مسئول واحد طراحي و ساخت:

مهندس فخري زاده