کد : 3551

شرکت هاي مهارت گستر ليان و نو آوران ليان خليج فارس اقدام به تهيه يک مجموعه آموزشي تحت عنوان آکادمي ليان نموده اند که بر اساس نياز هاي آموزشي دانش آموزان مهارت ها تدريس ميشود.

شرکت هاي مهارت گسترليان و نوآوران ليان خايج فارس اقدام به تهيه يک مجموعه آموزشي تحت عنوان آکادمي ليان نموده اند که براساس نياز هاي آموزشي دانش آموزان مهارت ها تدريس داده ميشود.

اين دوره ها در 5 حوزه (مهارت فني مهندسي ، فناوري اطلاعات ، مهارت هنري ، مهارت ارتباطي و مهارت زندگي ) مي باشند که با هدف ارتقاء سطح  دانش و تعالي دانش آموزان بوده و شامل رشته هاي زير مي باشد.

1-هوافضا

2- نجوم

3- ربات پرنده

4- ابزار شناسي

5- الکترونيک

6- نجاري

7- مباني کامپيوتر(1)

8- مباني کامپيوتر(2)

9- عکاسي

10- تردستي

11- موسيقي

12-آشپزي

13- باغباني

14- مقاله نويسي

15- انگليسي محاوره اي

16- مهارت هاي ارتباطي

17- فنون بيان

18- آموزش خريد

19- مهارت نه گفتن

20- کمک هاي اوليه

21- ايمني در خانه

22- مديريت مالي

23- تور اموزشي

24- معرفي شغل ها

در پايان کليه اموزش ها در شناسنامه مهارت آموز ثبت شده و اين آموزش ها به صورت ترمي يکماه برگزار ميشود.

مزاياي ليان آکادمي :

1- عدم تهيه هيچگونه وسايل کمک اموزشي از طرف والدين

2-برگزاري کلاسهاي آموزشي براي والدين

3- آموزش 24 مهارت بصورت واحد در يکماه با کمترين هزينه

4- شناخت استعداد و مهارت دانش اموزان

5-برگزاري تور هاي آموزشي