کد : 3570

ثبت نام دوره فتوگرامتري آغاز شد.

دوره فتوگرامتري (نقشه برداريي هوايي).

??ثبت نام دوره فتوگرامتري

ثبتنام دوره فتوگرامتري آغاز شد

محل برگزاري: بوشهر

مدت برگزاري دوره :چهار روز

هزينه دوره : 1.250.000 تومان

اين دوره شامل آموزش هاي تئوري ، عملي وپردازش مي باشد

ظرفيت اين دوره محدود است

.امکان اقامت دولتي براي  شرکت کنندگان ساير استان ها محيا مي باشد

تلفن تماس: 33320037-077