کد : 3574

از اين پس کليه خدمات ثبت و صدور شناسنامه و پلاک پهپاد در صورت تکميل مدارک يک روزه صادر مي گردد.

از اين پس کليه  خدمات ثبت و صدور شناسنامه و پلاک پهپاد در استان بوشهر و مرکز ساماندهي پهپاد هاي غير نظامي استان بوشهر صورت مي پذيرد.

الزامات و مدارک لازم  جهت صدور شناسنامه موقت پهپاد ، لطفا کليه موارد را اسکن و در يک لوح فشرده (CD) ذخيره و به مرکز ساماندهي استان بوشهر مراجعه نماييد.

1- اسکن مدارک شناسايي مالک پهپاد شامل: تصوير پشت و رو کارت ملي و همراه داشتن اصل آن - تصوير تمامي صفحات شناسنامه و آگهي تاسيس براي (حقوقي) براي شرکت ها -اسکن و ارائه چهار قطعه عکس پرسنلي.

2-اسکن و ارائه يکي از قبض هاي آب، برق ،برق يا اجاره نامه و يا گواهي احراز سکونت ازشورا شهر.

3-رويت پهپاد و نوع و مدل آن توسط ارزياب امين مرکز سامندهي - اسکن و ارائه فاکتور خريد.

4-اسکن و ارائه سو پيشينه داراي حدالاقل شش ماه اعتبار .

5- اسکن و ارائه بيمه نامه پهپاد براي کليه فعالين.

6- مشخص نمودن زمينه فعاليت کاربر ازليست ( تصوير برداري -سينما - نقشه برداري -گردشگري - کشاورزي  هوشمند - پايش و حفاظت پيراموني - باستان شناسي - رسانه و خبر - امداد و نجات - حمل کالا - علمي تحقيقات -آموزشي ) .

7- امضاء برگه تعهد نامه ايمني و مقررات پروازي پهپاد ها مصوب شده( همزمان اخذ ميشود).

8- اسکن و ارائه  اصل گواهينامه مهارت و مقررات پروازي .

*(( داشتن اين شناسنامه به منزله مجوز پروازي محسوب نمي شود و مجوز پروازي فقط شامل افرادي خواهد شد که پرنده آنها داراي پلاک مي باشد.))