کد : 3574

از این پس کلیه خدمات ثبت و صدور شناسنامه و پلاک پهپاد در صورت تکمیل مدارک یک روزه صادر می گردد.

از این پس کلیه  خدمات ثبت و صدور شناسنامه و پلاک پهپاد در استان بوشهر و مرکز ساماندهی پهپاد های غیر نظامی استان بوشهر صورت می پذیرد.

الزامات و مدارک لازم  جهت صدور شناسنامه موقت پهپاد ، لطفا کلیه موارد را اسکن و در یک لوح فشرده (CD) ذخیره و به مرکز ساماندهی استان بوشهر مراجعه نمایید.

1- اسکن مدارک شناسایی مالک پهپاد شامل: تصویر پشت و رو کارت ملی و همراه داشتن اصل آن - تصویر تمامی صفحات شناسنامه و آگهی تاسیس برای (حقوقی) برای شرکت ها -اسکن و ارائه چهار قطعه عکس پرسنلی.

2-اسکن و ارائه یکی از قبض های آب، برق ،برق یا اجاره نامه و یا گواهی احراز سکونت ازشورا شهر.

3-رویت پهپاد و نوع و مدل آن توسط ارزیاب امین مرکز سامندهی - اسکن و ارائه فاکتور خرید.

4-اسکن و ارائه سو پیشینه دارای حدالاقل شش ماه اعتبار .

5- اسکن و ارائه بیمه نامه پهپاد برای کلیه فعالین.

6- مشخص نمودن زمینه فعالیت کاربر ازلیست ( تصویر برداری -سینما - نقشه برداری -گردشگری - کشاورزی  هوشمند - پایش و حفاظت پیرامونی - باستان شناسی - رسانه و خبر - امداد و نجات - حمل کالا - علمی تحقیقات -آموزشی ) .

7- امضاء برگه تعهد نامه ایمنی و مقررات پروازی پهپاد ها مصوب شده( همزمان اخذ میشود).

8- اسکن و ارائه  اصل گواهینامه مهارت و مقررات پروازی .

*(( داشتن این شناسنامه به منزله مجوز پروازی محسوب نمی شود و مجوز پروازی فقط شامل افرادی خواهد شد که پرنده آنها دارای پلاک می باشد.))